Quy Trình Cấp Thẻ Thành Viên

Bước 1. Ký Bản Cam Kết
Sau khi hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản, Tư vấn viên sẽ phải điền đầy đủ thông tin vào Bản Cam Kết theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP, ký và chuyển bản chính tới Công Ty (nộp trực tiếp tại trụ sở chính, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty hoặc gửi qua đường bưu điện).

Bước 2. Cấp Thẻ Thành Viên
Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được bản cam kết từ Tư vấn viên, Công Ty sẽ in Thẻ thành viên và giao cho Tư vấn viên tại trụ sở chính, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công Ty hoặc gửi qua đường thư bảo đảm có xác nhận của người nhận theo địa chỉ mà Tư vấn viên đã đăng ký trong Hợp Đồng.

Lưu ý: Tư vấn viên chỉ thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng và phát triển mạng lưới bán hàng sau khi được cấp Thẻ Thành viên. Thẻ thành viên hết hiệu lực khi Hợp Đồng chấm dứt.