Quy Trình Chấm Dứt Và Thanh Lý Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp

(i)    Trường hợp Hợp Đồng tự động chấm dứt
Hợp Đồng tự động chấm dứt trong các trường hợp sau:
•    Trong vòng 12 tháng liên tiếp, nếu Tư vấn viên không đặt mua Sản phẩm thì Hợp Đồng sẽ tự động chấm dứt mà không cần báo trước.
•    Công Ty chấm dứt hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
•    Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

(ii)    Yêu cầu chấm dứt từ phía Tư vấn viên
Bước 1: Thông báo chấm dứt Hợp Đồng
Trong thời hạn ít nhất 10 (mười) ngày làm việc trước khi chấm dứt Hợp Đồng, Tư vấn viên phải gửi Văn bản đề nghị chấm dứt Hợp Đồng tham gia bán hàng đa cấp cùng các chứng từ sau đến Công Ty:
•    Văn bản đề nghị chấm dứt Hợp Đồng tham gia bán hàng đa cấp có chữ ký của Tư vấn viên hoặc người đại diện hợp pháp của Tư vấn viên;
•    Giấy tờ chứng minh về thẩm quyền đại diện của người đại diện hợp pháp của Tư vấn viên (trong trường hợp Văn bản đề nghị chấm dứt Hợp Đồng tham gia bán hàng đa cấp được ký bởi người đại diện hợp pháp của Tư vấn viên);
•    Bản sao Hợp Đồng tham gia bán hàng đa cấp;
•    Thẻ thành viên; và
•    Hồ sơ yêu cầu mua lại sản phẩm cùng sản phẩm yêu cầu mua lại (nếu có)

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị chấm dứt, Công ty sẽ thực hiện chấm dứt Hợp Đồng với Tư Vấn Viên.

(iii)    Yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng từ phía Công ty
Bước 1: Thông báo chấm dứt Hợp Đồng
Công Ty sẽ thông báo cho Tư vấn viên ít nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước khi chấm dứt Hợp Đồng nếu Công ty xác định rằng Tư vấn viên vi phạm (bao gồm cả vi phạm của một trong những người tham gia hoạt động cùng mã số) Hợp Đồng, Quy tắc hoạt động và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công Ty hoặc Tư vấn viên đã bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính do vi phạm các quy định hiện hành về kinh doanh theo phương thức đa cấp bằng việc gửi thông báo cho Tư vấn viên thông qua hình thức gửi văn bản trực tiếp cho Tư vấn viên hoặc thông báo qua email hoặc số điện thoại mà Tư vấn viên đã dăng ký.

Bước 2. Chấm dứt Hợp Đồng
Sau thời hạn 03 ngày kể từ ngày Công ty gửi thông báo về việc chấm dứt Hợp Đồng, Hợp Đồng sẽ tự động chấm dứt.

Quy trình thanh lý Hợp Đồng
(i)    Hợp Đồng tự động thanh lý trong trường hợp các bên không có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Hợp Đồng đối với bên còn lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày Hợp Đồng chấm dứt.
(ii)    Các trường hợp khác, trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày Hợp Đồng chấm dứt, Công ty và Tư vấn viên sẽ tiến hành thủ tục thanh lý Hợp Đồng như sau:

Bước 1. Mua lại sản phẩm theo yêu cầu của Tư vấn viên
Công ty mua lại từ Tư vấn viên các sản phẩm theo quy định tại Điều 7 Quy trình về trả lại, mua lại Sản phẩm nếu có yêu cầu mua lại từ Tư Vấn Viên.

Bước 2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của hai bên
Công ty sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán toàn bộ các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Tư vấn viên được quyền nhận. Tư vấn viên sẽ thực hiện nghĩa vụ như trả lại các tài sản của Công ty (nếu có), các khoản nợ của Tư vấn viên đối với Công ty (nếu có), và bất kỳ nghĩa vụ nào khác của Tư vấn viên với Công ty (nếu có).