Thông tin về chấm dứt hợp đồng bán hàng đa cấp và thu hồi hiệu lực Thẻ thành viên

Xem thông tin về chấm dứt hợp đồng bán hàng đa cấp và thu hồi hiệu lực Thẻ thành viên - Tính đến tháng 09/2020

Thông tin về việc chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và thu hồi hiệu lực thẻ thành viên Danh sách
Tháng 11/2019 Không phát sinh
Tháng 12/2019 Không phát sinh
Tháng 01/2020 Không phát sinh
Tháng 02/2020 Không phát sinh
Tháng 03/2020 Xem tại đây
Tháng 04/2020 Xem tại đây
Tháng 05/2020 Xem tại đây
Tháng 06/2020 Xem tại đây
Tháng 07/2020 Xem tại đây
Tháng 08/2020 Xem tại đây
Tháng 09/2020 Xem tại đây
Tháng 10/2020
Tháng 11/2020
Tháng12/2020