Thông tin về việc chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và thu hồi hiệu lực thẻ thành viên – Năm 2020

Thông tin về việc chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và thu hồi hiệu lực thẻ thành viên Danh sách
Tháng 1/2020 Không có vi phạm
Tháng 2/2020 Không có vi phạm
Tháng 3/2020 Xem tại đây
Tháng 4/2020 Xem tại đây
Tháng 5/2020 Xem tại đây
Tháng 6/2020 Xem tại đây
Tháng 7/2020 Xem tại đây
Tháng 8/2020 Xem tại đây
Tháng 9/2020 Xem tại đây
Tháng 10/2020 Xem tại đây
Tháng 11/2020 Xem tại đây
Tháng 12/2020 Xem tại đây