Thông tin về việc chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và thu hồi hiệu lực thẻ thành viên – Năm 2022

Thông tin về việc chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và thu hồi hiệu lực thẻ thành viên Danh sách
Tháng 1/2022 Xem tại đây
Tháng 2/2022 Xem tại đây
Tháng 3/2022 Xem tại đây
Tháng 4/2022 Xem tại đây
Tháng 5/2022 Xem tại đây
Tháng 6/2022 Xem tại đây
Tháng 7/2022 Xem tại đây
Tháng 8/2022 Xem tại đây
Tháng 9/2022 Xem tại đây
Tháng 10/2022 Xem tại đây
Tháng 11/2022 Xem tại đây
Tháng 12/2022 Xem tại đây