Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Tại sao chúng ta cần batch code (mã lô hàng)?
  2. Mã lô hàng Mỹ phẩm
  3. Mã lô hàng Phụ kiện
  4. Mã lô hàng Wellness


1. Tại sao chúng ta cần batch code (mã lô hàng)?

Batch Code cho chúng tôi biết sản phẩm được sản xuất khi nào. Mã này cũng cho ta biết sản phẩm được tạo ra ở đâu. Trong trường hợp có vấn đề về chất lượng, chúng tôi sử dụng mã lô hàng để tìm nguyên nhân cốt yếu của vấn đề và có thể đưa ra quyết định ngừng bán các sản phẩm bị lỗi khác. Vì vậy, vui lòng giúp chúng tôi bằng cách cung cấp cho chúng tôi mã lô hàng liên quan đến khiếu nại sản phẩm của bạn.


2. Mã lô hàng Mỹ phẩm

Mã lô hàng của mỹ phẩm dài 4 hoặc 5 ký tự kết hợp cả chữ cái và số. Ví dụ: LD7P1. Mã lô hàng khác với hạn sử dụng của sản phẩm, thường được để gần với mã lô hàng. Cách tìm mã lô hàng của mỗi sản phẩm là khác nhau, tùy thuộc vào từng loại sản phẩm. Ở hình ảnh bên dưới, bạn có thể xem một số ví dụ về nơi để tìm mã lô hàng trên các sản phẩm khác nhau.

Batch code

3. Mã lô hàng Phụ Kiện

Mã lô hàng của phụ kiện dài 4 hoặc 6 ký tự kết hợp cả chữ cái và số. Ví dụ: 401CA5. Cách tìm mã lô hàng của mỗi sản phẩm là khác nhau, tùy thuộc vào từng loại sản phẩm. Ở hình ảnh bên dưới, bạn có thể xem một số ví dụ về nơi để tìm mã lô hàng trên các sản phẩm khác nhau.

Batch code

4. Mã lô hàng Wellness

Mã lô hàng của các sản phẩm Wellness dài từ 4 đến 12 ký tự kết hợp cả chữ cái và số. Ví dụ: MA9H5 hoặc CM91384811Z4. Mã lô hàng khác với hạn sử dụng của sản phẩm, thường được để gần với mã lô hàng. Cách tìm mã lô hàng của mỗi sản phẩm là khác nhau, tùy thuộc vào từng loại sản phẩm. Ở hình ảnh bên dưới, bạn có thể xem một số ví dụ về nơi để tìm mã lô hàng trên các sản phẩm khác nhau.

Batch code