Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN TẠI CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM

 

I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

“Oriflame” hay “Công ty” có nghĩa là Công ty TNHH Oriflame Việt Nam, một doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0302934253 cấp ngày 11 tháng 9 năm 2009, có trụ sở chính tại số 100-102 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

“Chính Sách” có nghĩa là Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân ghi nhận tại Chính sách này và các phụ lục của nó cũng như các hướng dẫn thực hiện có thể được Oriflame ban hành phù hợp với quy định của pháp luật.

“Quy Định Pháp Luật” có nghĩa là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các công văn, chỉ thị, quyết định, hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp của Oriflame, Hợp Đồng tham gia bán hàng đa cấp, Quy tắc hoạt động, Kế hoạch trả thưởng, Danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp được Công ty đăng ký và/hoặc thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và các tài liệu liên quan được Oriflame toàn quyền điều chỉnh vào từng thời điểm.

“Chủ Thể Dữ Liệu” có nghĩa là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh, bao gồm tất cả các Nhà phân phối tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp theo Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp ký với Oriflame; Khách hàng cá nhân đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi Oriflame; Người lao động, Chủ sở hữu Oriflame hoặc các cá nhân khác có liên quan hoặc phát sinh quan hệ cung cấp sản phẩm hay dịch vụ hoặc quan hệ lao động hoặc quan hệ pháp lý khác với Oriflame.

“Bên Thứ Ba” có nghĩa là các cá nhân, tổ chức không thuộc Oriflame và có ràng buộc pháp lý với Oriflame thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết khác.

“Công ty liên kết” có nghĩa là một công ty có năm mươi phần trăm trở lên vốn cổ phần đang lưu hành, có quyền biểu quyết, thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của Oriflame Cosmetics Global S.A. hoặc Oriflame Holding AG (“Tập đoàn Oriflame”), mà Tập đoàn Oriflame sở hữu một phần hoặc toàn bộ.

 

II. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

 1. Việc Oriflame thu thập dữ liệu cá nhân là để vận hành quy trình mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho Chủ Thể Dữ Liệu một cách an toàn và hiệu quả. Với sự đồng ý trước của Chủ Thể Dữ Liệu, các dữ liệu cá nhân cũng có thể được Oriflame sử dụng để xử lý bằng các hệ thống tự động nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam bởi Bên thứ Ba hoặc Công Ty Liên Kết.
 2. Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này nhằm mục đích thông báo minh bạch đến Chủ Thể Dữ Liệu toàn bộ các thông tin liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân tại Oriflame.
 3. Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này sẽ đề cập đến các thông tin:
 1. Thông tin chi tiết về các loại dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu mà Oriflame thu thập.
 2. Cách thức Oriflame xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu
 3. Mục đích Oriflame xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu
 4. Thông tin về các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân
 5. Thời gian Oriflame lưu trữ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu
 6. Các quyền và nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu
 7. Những điều không mong muốn có thể xảy ra khi xử lý dữ liệu cá nhân
 8. Cách thức Chủ Thể Dữ Liệu liên hệ với Oriflame như thế nào.

 

III. TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM CỦA ORIFLAME

 1. Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu là công việc quan trọng của Oriflame. Do đó, Oriflame luôn áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân với nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng cao nhất, thường xuyên rà soát, cập nhật đảm bảo không ảnh hưởng quyền lợi của Chủ Thể Dữ Liệu.
 2. Oriflame cam kết xử lý dữ liệu cá nhân một cách an toàn, tuân thủ đúng, đầy đủ Quy Định Pháp Luật trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu. Oriflame chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu phù hợp Quy Định Pháp Luật, Chính Sách này và (các) thỏa thuận đã giao kết với Chủ Thể Dữ Liệu.
 3. Oriflame luôn tăng cường các biện pháp bảo mật kỹ thuật để tránh việc truy cập, đọc, sử dụng, thay đổi, cung cấp, phá hủy trái phép hoặc các quá trình xử lý dữ liệu cá nhân khác. Oriflame cũng thường xuyên xem xét và cập nhật các biện pháp quản lý và kỹ thuật bảo mật khi xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu.
 4. Oriflame phổ biến Chính Sách, quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho toàn thể nhân viên, người lao động. Trường hợp nhân viên, người lao động vi phạm các quy định, Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân, Oriflame sẽ tiến hành xử lý kỷ luật theo đúng quy định.

 

IV. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này là một phần của các Điều khoản và điều kiện/thỏa thuận điều chỉnh mối quan hệ giữa Chủ Thể Dữ Liệu với Oriflame. Chủ Thể Dữ Liệu cần đọc, hiểu Chính Sách này như nội dung các Điều khoản và điều kiện/thỏa thuận đó.

  Bằng việc đăng ký tham gia hoạt động bán hàng đa cấp để trở thành Nhà phân phối, khách hàng thân thiết, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Oriflame, giao kết Hợp đồng/ thỏa thuận với Oriflame và/hoặc cho phép Oriflame sử dụng thông tin cá nhân, xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu, Chủ Thể Dữ Liệu chấp nhận các chính sách được đề cập tại văn bản này.

 2. Bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân của một Bên Thứ Ba (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin vợ/chồng, cha/mẹ, con, anh/chị/em, ông bà nội/ngoại, cô/dì/chú/bác, bạn bè, người thừa kế theo pháp luật, thông tin người quản lý, thông tin bên được ủy quyền, đối tác, bên bảo đảm, người phụ thuộc, người liên hệ và/hoặc cá nhân khác ngoại trừ dữ liệu cá nhân của trẻ em) cho Oriflame, Chủ Thể Dữ Liệu cam đoan và bảo đảm rằng Chủ Thể Dữ Liệu đã có sự ủy quyền/chấp thuận/đồng ý/ cho phép từ Bên Thứ Ba đó cho việc xử lý dữ liệu theo Quy Định Pháp Luật.
 3. Trong trường hợp pháp nhân, tổ chức (sau đây gọi là “Chủ thể cung cấp”) là Chủ thể cung cấp dữ liệu cho Oriflame (bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu của người đại diện, kế toán trưởng, chủ sở hữu, cổ đông, người lao động, cá nhân khác), Chủ thể cung cấp cam đoan và đảm bảo với Oriflame rằng: (i) Chủ thể cung cấp đã giải thích cho những người đó rằng dữ liệu cá nhân của họ được chia sẻ, xử lý cho/bởi Oriflame; (ii) Đã có sự chấp thuận/đồng ý/cho phép của những người đó về việc chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân.
 4. Trên cơ sở Quy Định Pháp Luật và trong phạm vi dịch vụ của Oriflame, Oriflame chỉ có thể cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tiện ích của Oriflame khi Oriflame được Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý toàn bộ với Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy định xử lý dữ liệu các nhân tại Oriflame mà không có bất kỳ điều kiện nào kèm theo. Do đó, sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu bằng bất kỳ hình thức nào (theo Hợp đồng, chứng từ, Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này hay bất kỳ hình thức nào khác) được hiểu là Chủ Thể Dữ Liệu đã đồng ý toàn bộ.
 5. Oriflame căn cứ vào dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu cung cấp để duy trì quan hệ pháp lý, quan hệ dịch vụ với Chủ Thể Dữ Liệu. Theo đó, tại mọi thời điểm, Chủ Thể Dữ Liệu cần đảm bảo rằng các Dữ liệu cá nhân mà Chủ Thể Dữ Liệu cung cấp cho Oriflame đầy đủ và xác thực. Trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu rút lại sự đồng ý/cho phép Oriflame xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu thì việc rút lại sự đồng ý đó có thể làm: (i) chấm dứt hiệu lực pháp lý của hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, chấm dứt quan hệ pháp lý của Oriflame và Chủ Thể Dữ Liệu; (ii) hàng hóa, dịch vụ do Oriflame cung cấp đối với Chủ Thể Dữ Liệu bị hủy bỏ, tạm ngừng, giới hạn tùy từng trường hợp. Oriflame sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ phí tổn, thiệt hại, tổn thất phát sinh cho Chủ Thể Dữ Liệu và/hoặc Bên Thứ Ba có liên quan do sự ảnh hưởng này. Khi đó, quyền hợp pháp của Oriflame vẫn được bảo lưu đầy đủ, Oriflame vẫn có thể tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo pháp luật hiện hành.
 6. Khi cần thiết, Oriflame có thể sẽ sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các nội dung trong Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này vào bất kỳ thời điểm nào, phiên bản mới nhất của Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Oriflame tại website: www.oriflame.vn. Oriflame khuyến nghị Chủ Thể Dữ Liệu nên thường xuyên kiểm tra Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân trên trang thông tin điện tử chính thức để cập nhật các thay đổi và luôn được Oriflame thông báo về cách thức mà Oriflame đang bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu. Việc Chủ Thể Dữ Liệu tiếp tục sử dụng các trang điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị được xem là tiếp tục giao dịch với Oriflame và chấp nhận bản Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân được cập nhật.
 7. Theo nội dung Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân và Quy Định Pháp Luật hiện hành, Oriflame, Các Công Ty Liên Kết, Bên Thứ Ba của Oriflame có thể liên hệ với Chủ Thể Dữ Liệu qua các phương tiện email, tin nhắn hoặc phương tiện điện tử khác để cung cấp cho Chủ Thể Dữ Liệu các thông tin hàng hóa, dịch vụ, tiện ích của Oriflame. Trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu muốn hủy đăng ký nhận thông báo này, Chủ Thể Dữ Liệu vui lòng liên hệ với Oriflame theo thông tin liên hệ tại Chính Sách này.
 8. Oriflame sẽ lưu trữ dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu trong khoảng thời gian được yêu cầu trong mối quan hệ của Chủ Thể Dữ Liệu với Oriflame và/hoặc trong khoảng thời gian cần thiết khác để đáp ứng mục đích tuân thủ Quy Định Pháp Luật.
 9. Việc xử lý dữ liệu cá nhân có thể gây rủi ro rò rỉ dữ liệu hoặc rủi ro do việc xử lý không phù hợp. Bằng sự nỗ lực cao nhất, Oriflame luôn cố gắng cẩn trọng tối đa, áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp để kiểm soát, hạn chế rủi ro đó.
 10. Chính Sách này được lập bằng tiếng Việt. Phiên bảng tiếng Anh (nếu có) chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Mọi tranh chấp ngữ nghĩa nếu có sẽ tham chiếu theo nghĩa ghi trên bản tiếng Việt.

 

V. CÁC LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP VÀ XỬ LÝ

Các loại dữ liệu cá nhân có thể được thu thập và xử lý là các loại thông tin được liệt kê dưới đây và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm và mối quan hệ của Chủ Thể Dữ Liệu với Oriflame:

 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có)
 2. Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích
 3. Giới tính
 4. Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ
 5. Quốc tịch
 6. Hình ảnh cá nhân
 7. Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế
 8. Tình trạng hôn nhân
 9. Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái)
 10. Thông tin về số tài khoản bao gồm cả tên ngân hàng và địa chỉ ngân hàng của Chủ Thể Dữ Liệu; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng.
 11. Các thông tin khác gắn liền với Chủ Thể Dữ Liệu hoặc giúp xác định Chủ Thể Dữ Liệu.
 12. Chữ ký, chữ viết, bao gồm cả chữ ký điện tử.
 13. Hình ảnh, dữ liệu sinh trắc học, bản ghi âm, ghi hình Chủ Thể Dữ Liệu.
 14. Nghề nghiệp và các thông tin khác chi tiết việc làm.
 15. Thông tin học vấn, bằng cấp, chứng chỉ.
 16. Tình trạng sức khỏe, đời tư, hồ sơ bệnh án, nhóm máu.
 17. Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo.
 18. Thông tin về tài chính, tài khoản, tài sản gửi, tiền gửi theo Quy Định Pháp Luật.
 19. Dữ liệu về tội phạm và hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật.
 20. Các thông tin khác có liên quan, ảnh hưởng (trực tiếp/ gián tiếp) hoặc phát sinh từ/liên quan đến việc xác lập quan hệ cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc quan hệ lao động hoặc quan hệ pháp lý khác giữa Oriflame với Chủ Thể Dữ Liệu.
 21. Cách thức và lịch sử của việc vận chuyển, thanh toán và những thông tin khác mà Chủ Thể Dữ Liệu cung cấp cho việc mua bán, giao nhận, vận chuyển hàng hóa…

 

VI. CÁCH THỨC THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Oriflame hoặc Bên xử lý dữ liệu cá nhân mà Oriflame thuê (nếu có) có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu từ các nguồn sau:

 1. Từ việc kê khai và cung cấp của các Chủ Thể Dữ Liệu, các ứng dụng số như mạng xã hội, các ứng dụng chuyển tiền, ứng dụng di động, các tương tác hoặc công nghệ thu thập dữ liệu tự động (như cookie…), các chương trình khuyến mãi sản phẩm, cuộc thi, các chương trình hội nghị, hội thảo, huấn luyện, đào tạo, các chương trình tri ân khách hàng, quà tặng mà Oriflame tổ chức, thông qua hệ thống giám sát (camera) hoặc thông qua Bên Thứ Ba tổ chức trên môi trường mạng.
 2. Thông qua các tương tác trực tiếp của Chủ Thể Dữ Liệu với Oriflame, người đại diện, nhân viên của Oriflame, Nhà phân phối và các kênh trực tiếp khác.
 3. Thông qua việc nhận dữ liệu cá nhân từ các Bên Thứ Ba khác, Oriflame được Bên Thứ Ba có liên quan cam kết, xác nhận đã có sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu đối với: (i) việc cung cấp dữ liệu cá nhân cho Oriflame; và (ii) việc xử lý dữ liệu cho các mục đích của Oriflame theo Chính Sách này. Nếu Chủ Thể Dữ Liệu không đồng ý, vui lòng không cung cấp dữ liệu cá nhân cho Bên Thứ Ba.
 4. Từ các cơ quan nhà nước, các tổ chức có thẩm quyền tại Việt Nam.
 5. Từ các nguồn khác mà pháp luật cho phép.

 

VII. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Oriflame có thể thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu cho các mục đích vận hành, quản lý, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, chẳng hạn như:

 1. Cung cấp hàng hóa, dịch vụ, thanh toán hoa hồng tiền thưởng và hỗ trợ khách hàng.
 2. Giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, phản hồi bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào của Chủ Thể Dữ Liệu hoặc có liên quan đến Chủ Thể Dữ Liệu
 3. Tùy chỉnh, đo lường và cải thiện các dịch vụ, nội dung chất lượng sản phẩm.
 4. Quản lý hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp theo Quy Định Pháp Luật
 5. Giới thiệu, quảng cáo sản phẩm của Oriflame, cập nhật thông tin bán hàng, thị trường, dịch vụ và khuyến mại theo chính sách bán hàng của Oriflame.
 6. Xác minh danh tính của Chủ Thể Dữ Liệu, nhận biết/nhận diện Khách hàng nhằm mục đích cung cấp các phương tiện/sản phẩm/dịch vụ của Oriflame hoặc phục vụ công tác, xây dựng mạng lưới bán hàng đa cấp, tuyển dụng nhân sự.
 7. Báo cáo tài chính, kiểm toán, báo cáo theo quy định của pháp luật, báo cáo hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và lưu giữ hồ sơ.

 

VIII. CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Với sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu theo bất kỳ cách thức nào hoặc tuân thủ Quy Định Pháp Luật, Oriflame có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu cho các Bên Thứ Ba, Công ty liên kết. Cụ thể như sau:

 1. Các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Oriflame, bao gồm và không giới hạn ở các dịch vụ công nghệ thông tin, các dịch vụ marketing, khảo sát thị trường, các dịch vụ đào tạo.
 2. Các Công ty liên kết.
 3. Các Nhà phân phối là bảo trợ tuyến trên trong hệ thống tham gia hoạt động bán hàng đa cấp.
 4. Các công ty tư vấn chuyên nghiệp.
 5. Các đối tác tài chính, Ngân hàng thương mại, các công ty trung gian hỗ trợ dịch vụ thanh toán.
 6. Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bao gồm bất kỳ các quốc gia nước ngoài theo quy định pháp luật của quốc gia đó.
 7. Việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu cho Bên Thứ Ba, Công ty liên kết đảm bảo nguyên tắc: Chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân cần thiết cho mục đích thực hiện các chức năng, công việc mà Oriflame chỉ định, thuê và/hoặc theo Quy Định Pháp Luật.

 

IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

 1. Chủ Thể Dữ Liệu có thể yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết theo các quy định tại Chính sách này hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình do Oriflame nắm giữ theo quy định, hướng dẫn của Oriflame. Theo Quy Định Pháp Luật, Oriflame có thể hoặc không tính phí xử lý yêu cầu cung cấp thông tin của Chủ Thể Dữ Liệu. Khoản phí (nếu có) phụ thuộc vào tính chất và mức độ phức tạp của yêu cầu cung cấp thông tin của Chủ Thể Dữ Liệu.
 2. Ngoài ra Chủ Thể Dữ Liệu còn có các quyền theo Quy Định Pháp Luật bao gồm rút lại sự đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân, yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân, phản đối hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu trong một số trường hợp. Tuy nhiên, các quyền này sẽ phải tuân thủ theo các Quy Định Pháp Luật có liên quan.
 3. Khi Chủ Thể Dữ Liệu có yêu cầu quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc thực hiện các quyền của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu, Chủ Thể Dữ Liệu liên hệ với Oriflame theo các cách được liệt kê tại phần “Thông tin liên lạc” Mục X bên dưới.
 4. Chủ Thể Dữ Liệu tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
 5. Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân cho Oriflame theo Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này.
 6. Chủ Thể Dữ Liệu cho phép, một cách vô điều kiện và không hủy ngang, Oriflame bao gồm cả những Công ty liên kết với Oriflame (gọi chung là “Oriflame”), sử dụng Dữ liệu cá nhân mà không có bất kỳ giới hạn nào về lãnh thổ hay thời gian, cho bất kỳ mục đích quảng bá, truyền thông sản phẩm hay các hoạt động, sự kiện kết nối nào của Oriflame. Sự cho phép này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng hình ảnh trong các ca-ta-lô sản phẩm, trong các hội nghị, các chương trình, sự kiện của Oriflame liên quan đến Nhà phân phối và/hoặc khách mời, trên các trang mạng, hoặc theo bất kỳ quyết định nào khác của Oriflame, bằng bất cứ hình thức và phương pháp nào.
 7. Chủ Thể Dữ Liệu cũng theo đây cho phép Oriflame quyền không giới hạn được phép cắt ghép, thay đổi, chỉnh sửa hình ảnh, hoặc sao chép hình ảnh, và/hoặc kết hợp hình ảnh với các hình ảnh, văn bản hoặc với đồ họa cho các mục đích hiển thị khác nhau ở bất kỳ cách thức nào mà không cần thông báo đến Chủ Thể Dữ Liệu.
 8. Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý rằng sẽ không được trả bất kỳ khoản phí hay đền bù nào từ Oriflame cho việc sử dụng Dữ liệu cá nhân. Ở phạm vi rộng nhất mà pháp luật hiện hành cho phép, Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý từ bỏ và không hủy ngang việc từ bỏ bất kỳ quyền lợi nào hoặc quyền khiếu nại, khiếu kiện nào đối với tiền thanh toán, thù lao hoặc tiền đền bù ở bất kỳ hình thức hay loại hình thanh toán nào liên quan đến việc Oriflame sử dụng các Dữ liệu cá nhân.

 

X. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc, khiếu nại nào liên quan đến Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân, Chủ Thể Dữ Liệu có thể liên hệ với Oriflame tại:

 1. Trực tiếp hoặc gửi thư đến văn phòng của Oriflame theo địa chỉ sau:
  1. Tại TP Hồ Chí Minh: 100- 102 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
  2. Tại Hà Nội: Tầng 1, Tòa nhà CIC Tower, số 2 ngõ 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  3. Tại Đà Nẵng: 53-55 Hoàng Văn Thụ, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  4. Tại Cần Thơ: Số 160, đường 30 tháng 4, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 2. Qua tổng đài: Gọi điện thoại đến các số Hotline hoặc zalo của các số Hotline của Oriflame như sau:
  1. Tại TP Hồ Chí Minh: 090.9336.329
  2. Tại Hà Nội: 0901.309.259
  3. Tại Đà Nẵng:0909.330.829
  4. Tại Cần Thơ: 0907.361.883
 3. Qua email: Gửi phản hồi về các địa chỉ email dưới đây:
  1. Tại Tp. Hồ Chí Minh: hotlinehcm@oriflame.com
  2. Tại Hà Nội: hotlinehn@oriflame.com
  3. Tại Tp. Đà Nẵng:  hotlinedn@oriflame.com
  4. Tại Tp. Cần Thơ: hotlinect@oriflame.com
 4. Qua website: www.oriflame.vn