Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Thông tin Oriflame
  4. Các Chương Trình Khuyến Mại Dài Hạn Hiện Hành

Các Chương Trình Khuyến Mại Dài Hạn Hiện Hành

Xem các chương trình khuyến mại dài hạn trong năm 2023 tại đây

STT Tên Chương Trình Chi nhánh
áp dụng
Thời gian
bắt đầu
Thời gian
kết thúc
Xem file
1 Chương trình khuyến mại
Dành cho Chức Danh Giám Đốc
Lãnh Đạo Độc Lập Vàng
(Gold President Director)
HCM 14/10/2022 31/12/2023 Xem file

Chương trình khuyến mại
Dành cho Chức Danh Giám Đốc
Lãnh Đạo Độc Lập Vàng
(Gold President Director)
HN 24/10/2022 31/12/2023 Xem file
2 Chương trình Chào mừng khách hàng mới (Welcome Program)
HCM 31/10/2022 31/12/2024 Xem file

Chương trình Chào mừng khách hàng mới (Welcome Program)
HN 31/10/2022 31/12/2024 Xem file

Chương trình Chào mừng khách hàng mới (Welcome Program)
DN 31/10/2022 31/12/2024 Xem file
3 Chương trình Nhà phân phối thân thiết (Loyalty Program)
HCM 31/10/2022 31/12/2023 Xem file

Chương trình Nhà phân phối thân thiết (Loyalty Program)
HN 31/10/2022 31/12/2023 Xem file

Chương trình Nhà phân phối thân thiết (Loyalty Program)
DN 31/10/2022 31/12/2023 Xem file
4 Ưu đãi nóng cho các bộ (set) NovAge
HCM 1/1/2023 31/12/2023 Xem file

Ưu đãi nóng cho các bộ (set) NovAge
HN 1/1/2023 31/12/2023 Xem file

Ưu đãi nóng cho các bộ (set) NovAge
DN 1/1/2023 31/12/2023 Xem file
5 Tiền Thưởng Tốc Độ 2023
HCM 20/2/2023 31/3/2024 Xem file

Tiền Thưởng Tốc Độ 2023
HN 1/1/2023 31/3/2024 Xem file

Tiền Thưởng Tốc Độ 2023
DN 1/1/2023 31/3/2024 Xem file
6 Nhân đôi tốc độ
HCM 24/2/2023 31/12/2024 Xem file

Nhân đôi tốc độ
HN 1/1/2023 31/12/2024 Xem file

Nhân đôi tốc độ
DN 1/1/2023 31/12/2024 Xem file
7 Chương trình dành cho Giám đốc độc lập Vàng mới (New Gold Director) 2023
HCM 20/2/2023 31/12/2024 Xem file

Chương trình dành cho Giám đốc độc lập Vàng mới (New Gold Director) 2023
HN 1/1/2023 31/12/2024 Xem file

Chương trình dành cho Giám đốc độc lập Vàng mới (New Gold Director) 2023
DN 1/1/2023 31/12/2024 Xem file
8 Chương trình "Khẳng định thành công, Làm chủ ước mơ" (Diamond Director)
HCM 20/2/2023 31/12/2026 Xem file

Chương trình "Khẳng định thành công, Làm chủ ước mơ" (Diamond Director)
HN 1/1/2023 31/12/2026 Xem file
9 Chương trình "Đẳng cấp và Tinh tế" (Diamond Director)
HCM 20/2/2023 31/12/2027 Xem file

Chương trình "Đẳng cấp và Tinh tế" (Diamond Director)
HN 1/1/2023 31/12/2027 Xem file
10 Chương trình "Đẳng cấp và Tinh tế" (Executive Director)
HCM 20/2/2023 31/12/2027 Xem file

Chương trình "Đẳng cấp và Tinh tế" (Executive Director)
HN 1/1/2023 31/12/2027 Xem file
11 Chương trình khuyến mại Dành cho Chức Danh Giám Đốc Lãnh đạo độc lập (President Director)
HN 1/1/2023 31/12/2024 Xem file
12 Chương trình khuyến mại Dành cho Chức Danh Giám Đốc Lãnh đạo độc lập (President Director)
HCM 31/1/2023 31/12/2024 Xem file
13 Chương trình Nhân đôi thành công 2023
HCM 20/2/2023 30/06/2023 Xem file

Chương trình Nhân đôi thành công 2023
HN 1/2/2023 30/06/2023 Xem file

Chương trình Nhân đôi thành công 2023
DN 1/2/2023 30/06/2023 Xem file
14 Chương trình đồng hành cùng giáo dục
HCM 31/1/2023 31/12/2023 Xem file

Chương trình đồng hành cùng giáo dục
HN 1/1/2023 31/12/2023 Xem file

Chương trình đồng hành cùng giáo dục
DN 1/1/2023 31/12/2023 Xem file
15 Chương trình "Siêu sao bán hàng"
HCM 1/3/2023 30/6/2023 Xem file

Chương trình "Siêu sao bán hàng"
HN 1/3/2023 30/6/2023 Xem file

Chương trình "Siêu sao bán hàng"
DN 1/3/2023 30/6/2023 Xem file
16 Chương trình The Perfect Start - Khởi đầu hoàn hảo
HCM

9/5/2023 31/5/2024 Xem file

Chương trình The Perfect Start - Khởi đầu hoàn hảo HN 9/5/2023 31/5/2024 Xem file

Chương trình The Perfect Start - Khởi đầu hoàn hảo DN 9/5/2023 31/5/2024 Xem file
 17  Chương trình "Vượt qua giới hạn"  HN  01/07/2023  30/09/2023  Xem file
   Chương trình "Vượt qua giới hạn"  HCM  01/07/2023  30/09/2023  Xem file
   Chương trình "Vượt qua giới hạn"  DN  01/07/2023  30/09/2023  Xem file