Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Thông tin Oriflame
  4. Quy Trình Chấm Dứt Và Thanh Lý Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp

Quy Trình Chấm Dứt Và Thanh Lý Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp

(i)    Trường hợp Hợp Đồng tự động chấm dứt
Hợp Đồng tự động chấm dứt trong các trường hợp sau:
•    Trong vòng 12 tháng liên tiếp, nếu Nhà Phân phối không đặt mua Sản phẩm thì Hợp Đồng sẽ tự động chấm dứt mà không cần báo trước.
•    Công Ty chấm dứt hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
•    Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

(ii)    Yêu cầu chấm dứt từ phía Nhà Phân phối
Bước 1: Thông báo chấm dứt Hợp Đồng
Trong thời hạn ít nhất 10 (mười) ngày làm việc trước khi chấm dứt Hợp Đồng, Nhà Phân phối phải gửi Văn bản đề nghị chấm dứt Hợp Đồng tham gia bán hàng đa cấp cùng các chứng từ sau đến Công Ty:
•    Văn bản đề nghị chấm dứt Hợp Đồng tham gia bán hàng đa cấp có chữ ký của Nhà Phân phối hoặc người đại diện hợp pháp của Nhà Phân phối;
•    Giấy tờ chứng minh về thẩm quyền đại diện của người đại diện hợp pháp của Nhà Phân phối (trong trường hợp Văn bản đề nghị chấm dứt Hợp Đồng tham gia bán hàng đa cấp được ký bởi người đại diện hợp pháp của Nhà Phân phối);
•    Bản sao Hợp Đồng tham gia bán hàng đa cấp;
•    Thẻ thành viên; và
•    Hồ sơ yêu cầu mua lại sản phẩm cùng sản phẩm yêu cầu mua lại (nếu có)

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị chấm dứt, Công ty sẽ thực hiện chấm dứt Hợp Đồng với Nhà Phân phối.

(iii)    Yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng từ phía Công ty
Bước 1: Thông báo chấm dứt Hợp Đồng
Công Ty sẽ thông báo cho Nhà Phân phối ít nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước khi chấm dứt Hợp Đồng nếu Công ty xác định rằng Nhà Phân phối vi phạm (bao gồm cả vi phạm của một trong những người tham gia hoạt động cùng mã số) Hợp Đồng, Quy tắc hoạt động và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công Ty hoặc Nhà Phân phối đã bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính do vi phạm các quy định hiện hành về kinh doanh theo phương thức đa cấp bằng việc gửi thông báo cho Nhà Phân phối thông qua hình thức gửi văn bản trực tiếp cho Nhà Phân phối hoặc thông báo qua email hoặc số điện thoại mà Nhà Phân phối đã dăng ký.

Bước 2. Chấm dứt Hợp Đồng
Sau thời hạn 03 ngày kể từ ngày Công ty gửi thông báo về việc chấm dứt Hợp Đồng, Hợp Đồng sẽ tự động chấm dứt.

Quy trình thanh lý Hợp Đồng
(i)    Hợp Đồng tự động thanh lý trong trường hợp các bên không có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Hợp Đồng đối với bên còn lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày Hợp Đồng chấm dứt.
(ii)    Các trường hợp khác, trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày Hợp Đồng chấm dứt, Công ty và Nhà Phân phối sẽ tiến hành thủ tục thanh lý Hợp Đồng như sau:

Bước 1. Mua lại sản phẩm theo yêu cầu của Nhà Phân phối
Công ty mua lại từ Nhà Phân phối các sản phẩm theo quy định tại Điều 7 Quy trình về trả lại, mua lại Sản phẩm nếu có yêu cầu mua lại từ Nhà Phân phối.

Bước 2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của hai bên
Công ty sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán toàn bộ các khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Nhà Phân phối được quyền nhận. Nhà Phân phối sẽ thực hiện nghĩa vụ như trả lại các tài sản của Công ty (nếu có), các khoản nợ của Nhà Phân phối đối với Công ty (nếu có), và bất kỳ nghĩa vụ nào khác của Nhà Phân phối với Công ty (nếu có).