Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
 1. Oriflame Việt Nam
 2. Chăm Sóc Khách Hàng
 3. Thông tin Oriflame
 4. Quy Trình Trả Lại, Mua Lại Sản Phẩm

Quy Trình Trả Lại, Mua Lại Sản Phẩm

Bước 1: Gửi hồ sơ yêu cầu trả lại sản phẩm

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận hàng, Nhà Phân phối có quyền trả lại sản phẩm đã mua từ Công ty, bao gồm cả Sản phẩm được mua theo chương trình khuyến mại bằng cách gửi hồ sơ trực tiếp đến Trụ sở/Văn phòng/ Địa điểm kinh doanh của Công ty hoặc qua đường bưu điện về Công Ty với điều kiện:

 1. Sản phẩm còn nguyên bao bì, tem, nhãn;
 2. Kèm theo hóa đơn mua số sản phẩm được yêu cầu trả lại

Hồ sơ yêu cầu trả lại sản phẩm bao gồm:

 1. Đơn Yêu cầu trả sản phẩm theo mẫu của Công ty
 2. Hóa đơn VAT của sản phẩm trả lại
 3. Các sản phẩm có yêu cầu trả lại.

Bước 2: Xem xét và phê duyệt yêu cầu trả lại sản phẩm

Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu trả lại sản phẩm, Công Ty sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và các sản phẩm được trả lại để đáp ứng các điều kiện quy định tại Bước 1.

Trường hợp 1: Từ chối yêu cầu đổi, trả, mua lại sản phẩm.

Trường hợp yêu cầu trả lại sản phẩm của Nhà Phân phối là không hợp lệ, Công Ty sẽ thông báo qua điện thoại hoặc địa chỉ email mà Nhà Phân phối đã đăng ký về việc từ chối trả lại sản phẩm và trả lại sản phẩm Nhà Phân phối có yêu cầu trả.

Trường hợp 2: Chấp thuận yêu cầu trả lại sản phẩm.

Trường hợp yêu cầu trả lại sản phẩm của Nhà Phân phối hợp lệ, Công Ty sẽ thông báo qua điện thoại hoặc địa chỉ email mà Nhà Phân phối đã đăng ký về việc chấp thuận yêu cầu trả lại sản phẩm đồng thời sẽ thống nhất với Nhà Phân phối về số lượng sản phẩm trả lại và số tiền Công Ty sẽ thanh toán cho Nhà Phân phối với điều kiện tổng số tiền không thấp hơn 90% khoản tiền mà Nhà Phân phối đã thanh toán khi mua sản phẩm sau khi trừ chi phí quản lý, tái lưu kho và các chi phí hành chính khác (nếu có).

Bước 3Mua lại sản phẩm và thanh toán

 • Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày Công Ty thông báo về việc mua lại sản phẩm, Công Ty sẽ thực hiện việc trả lại tiền cho Nhà Phân phối bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng hoặc cấn trừ thanh toán cho đơn hàng mới theo yêu cầu của Nhà Phân phối.
 • Trong trường hợp trả lại sản phẩm trong ngày mua sản phẩm, thì Nhà Phân phối sẽ nhận được đầy đủ số tiền đã mua sản phẩm theo quy định điều này. Điểm và giá tính thưởng của sản phẩm trả lại sẽ không tham gia vào việc tính tiền thưởng theo kết quả kinh doanh của tháng.

Trường hợp chấm dứt Hợp Đồng, việc trả lại và mua lại sản phẩm được thực hiện theo quy định tại Điều này.