Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Thông tin Oriflame
  4. Thông tin về việc chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và thu hồi hiệu lực thẻ thành viên

Thông tin về việc chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và thu hồi hiệu lực thẻ thành viên – Năm 2023

Thông tin về việc chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và thu hồi hiệu lực thẻ thành viên
Tháng 1/2023 Xem tại đây
Tháng 2/2023 Xem tại đây
Tháng 3/2023 Xem tại đây
Tháng 4/2023 Xem tại đây
Tháng 5/2023 Xem tại đây
Tháng 6/2023 xem tại đây
Tháng 7/2023 xem tại đây
Tháng 8/2023 xem tại đây
Tháng 9/2023 Xem tại đây
Tháng 10/2023 Xem tại đây
Tháng 11/2023 xem tại đây
Tháng 12/2023 xem tại đây