Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Thông tin Oriflame
  4. Thông tin về việc chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và thu hồi hiệu lực thẻ thành viên

Thông tin về việc chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và thu hồi hiệu lực thẻ thành viên – Năm 2024

Thông tin về việc chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và thu hồi hiệu lực thẻ thành viên Danh sách
Tháng 1/2024 Xem tại đây
Tháng 2/2024 Xem tại đây
Tháng 3/2024 Xem tại đây
Tháng 4/2024  Xem tại đây
Tháng 5/2024
Tháng 6/2024
Tháng 7/2024
Tháng 8/2024
Tháng 9/2024
Tháng 10/2024
Tháng 11/2024
Tháng 12/2024