Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Thông tin Oriflame
  4. Thông tin về thu nhập của Nhà Phân Phối

Thông tin về thu nhập của Nhà Phân Phối

Thu nhập cao nhất, trung bình và thấp nhất của người tham gia bán hàng đa cấp trong năm tài chính liền kề (năm 2023)

Mức thu nhập cao nhất: 4.065.468.414 VND

Mức thu nhập trung bình5.810.186 VND

Mức thu nhập thấp nhất: 38.791 VND