Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Tại sao chúng ta cần batch code (mã lô hàng)?

Batch Code cho chúng tôi biết sản phẩm được sản xuất khi nào. Mã này cũng cho ta biết sản phẩm được tạo ra ở đâu. Trong trường hợp có vấn đề về chất lượng, chúng tôi sử dụng mã lô hàng để tìm nguyên nhân cốt yếu của vấn đề và có thể đưa ra quyết định ngừng bán các sản phẩm bị lỗi khác. Vì vậy, vui lòng giúp chúng tôi bằng cách cung cấp cho chúng tôi mã lô hàng liên quan đến khiếu nại sản phẩm của bạn.