CHÍNH SÁCH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ƯU ĐÃI (“KHÁCH HÀNG VIP”)ÁP DỤNG TẠI WEBSITE WWW.ORIFLAME.VN

Bằng việc đồng ý tham gia Chương trình Khách hàng VIP, bên cạnh việc đồng ý với Chính Sách & Quy Định Chung sử dụng trang web này, Quý khách đã đồng ý với Chính sách dành cho Khách hàng VIP như sau:

 1. KHÁCH HÀNG ƯU ĐÃI
  1. Bất kỳ người nào từ đủ 18 tuổi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc pháp nhân được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, bằng cách nộp Đơn đăng ký Khách hàng VIP trực tuyến theo mẫu của Công ty, đều có thể trở thành Khách hàng VIP để được hưởng các lợi ích quy định trong Chương trình Khách hàng VIP được Công ty áp dụng trong từng thời điểm.
  2. Chương trình Khách hàng VIP là chương trình bán hàng do Công ty thiết lập để áp dụng cho đối tượng là Khách hàng VIP của Công ty với các chính sách mua hàng được quy định tùy từng thời điểm.
  3. Đơn đăng ký Khách hàng VIP không phải là Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp hay Hợp đồng lao động, do đó, Khách hàng VIP không phải là Nhà phân phối của Công ty và cũng không phải là nhân viên hoặc người lao động của Công ty.
  4. Khách hàng VIP chỉ được phép có một (01) mã số Khách hàng VIP và không được phép có mã số Nhà phân phối tại Công ty trong cùng một thời điểm.
  5. Khách hàng VIP cần phải được giới thiệu tới Công ty bởi một Nhà phân phối đang hoạt động. Trường hợp Khách hàng VIP tự liên hệ với Công ty, Công ty giữ quyền chỉ định Nhà phân phối được coi là người giới thiệu Khách hàng VIP đó.
  6. Vợ/chồng cùng tham gia Chương trình Khách hàng VIP có thể đăng ký bằng hai mã số Khách hàng VIP khác nhau nhưng phải do cùng một Nhà phân phối giới thiệu.
  7. Trường hợp vợ/chồng đang là Nhà phân phối của Công ty thì vợ/chồng đăng ký làm Khách hàng VIP phải do Nhà phân phối vợ/chồng giới thiệu.

    

 2. CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG VIP
 1. Quyền lợi và nghĩa vụ của Khách hàng VIP
  1. Khách hàng VIP được mua sản phẩm trực tiếp từ Công ty với giá bán khuyến nghị dành cho người tiêu dùng được niêm yết trên hệ thống Công ty hoặc theo các kỳ Catalogue. Khách hàng VIP được ghi nhận một mức chiếc khấu mười lăm phần trăm (15%) trên giá trị đơn hàng đã mua trừ trực tiếp vào đơn hàng tiếp theo. Giá trị chiếc khấu của đơn hàng được duy trì trong thời hạn tối đa ba tháng (03). Sau đó, nếu Khách hàng VIP không có đơn hàng tiếp theo, giá trị chiếc khấu này sẽ bị hủy bỏ. Việc ghi nhận mức chiếc khấu 15% sẽ được lặp lại khi Khách hàng VIP có lại đơn hàng mới. Khách hàng VIP được tham gia các chương trình khuyến mại Công ty đã thông báo hoặc đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.
  2. Khách hàng VIP được hưởng chiết khấu sẽ phải nộp các khoản thuế, phí (nếu có) theo quy định của pháp luật về thuế tại từng thời điểm.
  3. Khách hàng VIP chỉ được phép mua sản phẩm của Công ty cho mục đích tiêu dùng, không được bán lại.
  4. Khách hàng VIP được trả lại hàng hóa đã mua theo chính sách trả hàng của Công ty quy định tùy từng thời điểm.
  5. Khách hàng VIP không phải là Nhà phân phối Công ty nên quy trình tham gia hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty không được áp dụng đối với Khách hàng VIP. Khách hàng VIP không ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và không tham gia chương trình đào tạo cơ bản bắt buộc.
  6. Khách hàng VIP không được hưởng hoa hồng, tiền thưởng hoặc các lợi ích kinh tế khác theo Kế hoạch trả thưởng của Công ty cũng như không được tuyển dụng, phát triển hệ thống bán hàng đa cấp.
  7. Toàn bộ điểm doanh số mua hàng của Khách hàng VIP được tính vào điểm doanh số Nhóm cá nhân của Nhà phân phố đã giới thiệu Khách hàng VIP đó.
  8. Nhà phân phố đã giới thiệu Khách hàng VIP sẽ được ghi nhận mức hoa hồng bằng mười phần trăm (10%) trên doanh số mua hàng (BV) của Khách hàng VIP. Tiền hoa hồng được Công ty thanh toán cùng kỳ với thu nhập từ hoa hồng tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà Nhà phân phối có được trong kỳ kinh doanh.
  9. Khách hàng VIP là cá nhân có thể trở thành Nhà phân phối của Công ty theo các điều kiện và quy trình quy định tại mục số 3 bên dưới.

    

 2. Hủy mã số Khách hàng VIP
  1. Sau khi đăng ký, nếu Khách hàng VIP không thực hiện bất kỳ giao dịch mua sản phẩm nào trong thời hạn 12 tháng liên tục thì mã số Khách hàng VIP sẽ tự động bị hủy mà không cần báo trước.
  2. Trường hợp vi phạm quy định Chương trình Khách hàng VIP, mã số Khách hàng VIP có thể bị xóa mà không cần thông báo đến Khách hàng VIP.
  3. Ngay khi dừng tham gia Chương trình Khách hàng VIP với bất kỳ lý do gì, mọi quyền lợi phát sinh trên mã số của Khách hàng VIP (nếu có) sẽ bị hủy bỏ mà không cần cung cấp lý do hoặc giải thích.
  4. Sau khi bị hủy mã số Khách hàng VIP, nếu người tham gia muốn mua hàng trở lại thì phải thực hiện việc đăng ký trở thành Khách hàng VIP lại từ đầu.

    

 3. Chuyển đổi tư cách Khách hàng VIP sang tư cách Nhà phân phối
 1. Khách hàng VIP là pháp nhân không được chuyển đổi để trở thành Nhà phân phối của Công ty.
 2. Khách hàng VIP là cá nhân có thể trở thành một Nhà phân phối của Công ty, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và thực hiện đầy đủ các quy trình đăng ký theo Quy tắc hoạt động của Công ty.
 3. Để trở thành Nhà phân phối của Công ty, Khách hàng VIP cần phải: (i) cung cấp đầy đủ thông tin/ tài liệu bắt buộc và ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công ty để trở thành Nhà phân phối nằm trong mạng lưới bán hàng đa cấp của Nhà phân phối đã giới thiệu Khách hàng VIP đó; và (ii) hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản do Công ty tổ chức để được cấp Thẻ Thành viên
 4. Sau khi đăng ký thành công, tư cách Khách hàng VIP của mã số đó sẽ tự động chấm dứt. Nhà phân phối mới không được kế thừa bất kỳ quyền lợi, nghĩa vụ hay giao dịch với Công ty dưới vai trò Khách hàng VIP trước đó.
 5. Khách hàng VIP có thể đăng ký trở thành Nhà phân phối tại bất kỳ thời điểm nào nếu được bảo trợ bởi Nhà phân phối đã giới thiệu mình hoặc một Nhà phân phối đang hoạt động nằm trong mạng lưới của Nhà phân phối đã giới thiệu.
 6. Trong trường hợp Khách hàng VIP muốn được bảo trợ bởi một Nhà phân phối khác nằm ngoài mạng lưới của Nhà phân phối đã giới thiệu mình, Khách hàng VIP phải chờ 12 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia hoạt động bán hàng đa cấp để được xem xét chuyển đổi sang tư cách Nhà phân phối.
 7. Công ty toàn quyền quyết định chấp nhận hay từ chối việc đăng ký chuyển đổi tư cách Khách hàng VIP sang tư cách Nhà phân phối mà không cần đưa ra lý do.