CÔNG TY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN

 

Người tham gia bán hàng đa cấp (“Học viên”) của Công ty TNHH Oriflame Việt Nam (“Công ty”) phải tham gia Chương trình đào tạo cơ bản do Công ty tổ chức miễn phí theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP. Chương trình đào tạo cơ bản dành cho Học viên của Công ty được thực hiện thông qua hình thức Đào tạo trực tiếp.

Chương trình đào tạo cơ bản dưới hình thức Đào tạo trực tiếp sẽ được truyền đạt tới các Học viên thông qua các Đào tạo viên được Công ty chỉ định theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP.


PHẦN I: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÀO TẠO

Bước 1: Đăng kí tham gia Chương trình đào tạo cơ bản trực tiếp

Học viên cung cấp những thông tin cần thiết (Họ Tên, Mã số Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Số Chứng Minh Nhân Dân…) để được đăng ký tham gia Chương trình đào tạo cơ bản trực tiếp của Công ty theo lịch công bố tại website hoặc trụ sở Văn phòng của Công ty.

Bước 2: Tham gia Chương trình đào tạo cơ bản trực tiếp

Bước 3: Đánh giá kết quả Chương trình đào tạo cơ bản trực tiếp

 

PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CƠ BẢN TRỰC TIẾP

Nội dung của Chương trình đào tạo cơ bản trực tiếp được truyền đạt cho các Học viên thông qua Đào tạo viên được Công ty chỉ định đào tạo theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP.

Thời lượng đào tạo trực tiếp tối thiểu là 08 giờ, bao gồm các nội dung chính sau:

Học phần

Nội dung

Thời lượng

 

Tổng quan Chương trình đào tạo cơ bản và Cơ chế đánh giá

8 phút

Học phần 1

Tổng quan quy định pháp luật về hoạt động quản lý kinh doanh theo phương thức đa cấp

20 phút

Học phần 2

Quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại Việt Nam

190 phút

Học phần 3

Các nội dung cơ bản của Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp

87 phút

Học phần 4

Các nội dung cơ bản trong Quy tắc hoạt động

43 phút

Học phần 5

Các nội dung cơ bản trong Kế hoạch trả thưởng

66 phút

Học phần 6

Các chuẩn mực đạo đức trong hoạt động bán hàng đa cấp

66 phút

 

Bài kiểm tra kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp

30 phút

 

PHẦN III: GHI NHẬN CÁCH THỨC, THỜI GIAN, KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  CƠ BẢN TRỰC TIẾP

 

Sau khi Học viên hoàn tất chương trình đào tạo, Công ty sẽ ghi nhận kết quả học tập của Học viên (gồm thời gian đào tạo, cách thức đào tạo, thời lượng hoàn thành, kết quả kiểm tra) và lưu giữ kết quả này cùng với phiếu theo dõi Học Viên tại Công ty.