Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Các quy trình, thủ tục

Quy Trình Ký Kết Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp
Quy Trình Đào Tạo Cơ Bản
Quy Trình Cấp Thẻ Thành Viên
Quy Trình Đặt Sản Phẩm, Thanh Toán và Giao Nhận Sản Phẩm
Quy Trình Trả Lại, Mua Lại Sản Phẩm
Quy Trình Chấm Dứt Và Thanh Lý Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp
Quy Trình Tiếp Nhận Và Giải Quyết Thắc Mắc, Khiếu Nại